تبدیل عدد ده دهی به باینری و هگزادسیمال و اکتال در اسمبلی

1- عدد 10(197-) داده شده است. مطلوبست محاسبه 🙁 مراحل محاسبه را بنویسید و از 16 بیتی برای نمایش استفاده کنید) الف ) کد باینری ب) کد هگزا دسیمال ج)مکمل 2 عدد د) 8(؟) = 2 (110011100) 2- در قطعه کد زیر مطلوبست محاسبه LABEL1:MOV AX , 38h LABEL2 : MOV BX ,52h LABEL3 : ADD AX , BX الف) مقدار ثبات AX پس از اجرای دستورات روبرو. ب) مقدار ثباتهای ZF , CF ,PF ,AF, :flag 3- با رسم ساختار حافظه شرح دهید که بعد از اجرای شبه کد مقدار ثبات al چقدر است؟ List db 10h, 15h,20h,25h,30h,35h,40,50h Row db 5 Mov bx,offset list Mov si 2 Mov al,[bx+si+4] 4- بعد از اجرای قطعه کد زیر مقدار axچقدر است. Mov ax,2 Mov cx,4 W: add ax,ax Loop w Add ax,y Sub ax,z Inc ax 5- پس از دستورات زیر محتویات ثباتهای al و bl چیست؟ Data : VAL1 DB 68H VALE DB 3FH CODE: MOV AL,VAL1 MOV BL,VAL2 ADD AL,076H CMP AL,BL JA LABEL1 MOV AL,BL JMP EXIT LABEL1 : MOV BL,AL EXIT: 6- از سوالات زیر به انتخاب خود به 2 سال پاسخ دهید. الف – قطعه کدی بنویسید که مجموع ارقام یک عدد را محاسبه کند. ب- برنامه بنویسید صفحه نمایش را پاک کرده سپس شکل زیر را رسم کند. ج- با فرض اینکه تابع get _number عددی را خوانده در ثبات bl قرار می دهد برنامه ای بنویسید 30 عدد را از ورودی خوانده کوچکترین و بزرگترین و میانگین اعداد را به دست آورد. وقفه های مورد نیاز: الف – تغییر مکان نما Mov ah ,02h Mov dh, شمار سطر Mov dl ,شماره ستون Int 10h ب- نمایش یک کاراکتر در صفحه نمایش Mov ah,02h Mov dl , کد کاراکتر Int 21 h

سفارش پروژه برنامه نویسی در قدس,انجام پروژه های برنامه نویسی در قدس,سفارش پروژه دانشجویی در قدس,انجام پروژه های دانشجویی در قدس

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا

کلیک کنید.

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.