یک ولت مادر که کاربر واریزی هاشو به اون انجام میده
و برای هر کاربر در حساب کاربریشون یک ولت تعریف میشه که واریزی سایت از ولت مادر به ولت کاربر اتفاق می افته