اگر اپلیکیشنی طراحی نمایید .که اینستاگرام وواتساپ ودرخواست تاکسی داشته باشد وامکاناتی نظیر چیزهایی نوشتم داشته باشد .بی زحمت بفرمایید روی هم چقدر هزینه خواهد داشت.