برنامه نویسی stm32cube IDE بازبانhal

این نرم افزار برای ما تولید کد می کند. این نرم افزار دارای رابط گرافیکی است که تنظیمات قسمت های داخلی میکروکنترلر در ان انجام میشود.