تمرین دانشجویی درس هوش مصنوعی:
شرح تمرین به این صورت است که باید برنامه به صورت رندوم Binary CSP Instances تولید کند و با روش های Standard Backtrackingو Forward Checkingو Full Look Ahead آن را حل کند.