در اين پروژه ابتدا مشخصات دانشجويان كلاس شامل نام و نام خانوادگي و نمره درس پرسيده شده و در يك استراكچر ذخيره ميشود.پس از پايان دريافت نمرات دانشجويان،اين برنامه ميانگين نمرات كلاس را محاسبه كرده و نمرات را به ترتيب صعودي در صفحه نمايش مي دهد.

اين پروژه توسط تيم برنامه نويسي آوا پروژه و به زبان سي پلاس پلاس طراحي شده و در صورت نياز به اين پروژه برنامه نويسي و يا ساير پروژه هاي مشابه با ما تماس بگيريد.