نرم افزاری برای تحلیل تصویر و ویدیو در زمینه آزمایشگاهی است و نیاز دارد دایما آپدیت و پشتیبانی شود. این نرم افزار برای تحلیل و اندازه گیری کشش سطحی و مقدار آب دوستی و آب گریزی سطح است و موارد مورد نیاز از نرم افزار ظاهر گرافیکی مناسب که قابلیت تست دینامیکی و استاتیکی و کشش سطحی را دارا باشد و قابلیت کنترل رفتاری دستگاه در نرم افزار باشد به اینصورت که شدت نور وکنترل حجم قطره چه Drop و Fill را دارا باشد فراخوان تصویر و ویدیو هم داشته باشد و ریپورت را در چارچوب عکس و ویدیو و دیتا برای اکسل و ترسیم گراف بدهد.