یه برنامه آسانسور 6 طبقه با کدویژن و پرتوس با atmegha16 می خواستم
هزینش چقدر می شه؟